Formularz zgłoszeniowy

CENTRUM ROZWOJU SPORTU W BARLINKU

IMIĘ DZIECKA: ......................................................................................................

NAZWISKO DZIECKA: ............................................................................................

DATA URODZENIA DZIECKA (dd.mm.rrrr.):.............................................................

NAZWA SZKOŁY: ...................................................................................................

ADRES ZAMIESZKANIA: ........................................................................................

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW: .....................................................

.............................................................................................................................

NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH: .................................................................

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku (regulamin zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia) i zobowiązuje się oraz moje dziecko do jego przestrzegania, oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach treningowych, w turniejach, wzgrupowaniach sportowych, oraz wszystkich przedsięwzięciach klubowych. Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia mojego dziecka i nie ma on żadnych przeciwwskazań do udziału w w/w treningach i zawodach sportowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka do celów szkoleniowych i marketingowych Stowarzyszenia.

DATA:...........................................................................

PODPIS RODZICÓW/OPIEKUNÓW:...........................................................................

Poniżej znajdują się formularze do pobrania:

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości